Thursday, December 10, 20156:36 PM(View: 4303)
Toàn bộ những cuốn e-books đều làm ở dạng PDF files. Sau khi chọn một cuốn e-book, bạn có thể đọc sách on-line hay download xuống computer. Bấm vào hàng chữ <Click Here to Download> để tải e-book vào computer. Computer của bạn phải có PDF reader như Adobe Acrobat Reader mới có thể đọc được e-books này.
Thursday, December 10, 20156:30 PM(View: 3274)
Toàn bộ những cuốn e-books đều làm ở dạng PDF files. Tablet hay Ipad của bạn phải có PDF reader như Adobe Acrobat Reader program để có thể đọc được những e-books ở dạng PDF. Bấm vào hàng chữ <Click Here to Download> để tải e-book vào Tablet hay Ipad. Tablets từ 8.8 inches đến 10 inches là tốt nhất để đọc những e-books này.
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss