Tìm Tên Sách

Hà Nội

Sunday, January 10, 20169:10 PM(View: 22623)
Send comment
Your Name
Your email address
Sunday, January 10, 201611:56 PM(View: 19701)
Sông Bằng Bế Lãng Ngoạn biên soạn, Văn Hạc Lê Văn Hoè sang nhuận. Quốc Học Thư Xã xuất bản, Hanoi, 1943
Sunday, January 10, 201611:25 PM(View: 17302)
Tủ Sách Những Mảnh Gương: Văn chương và thân thế Trần Tế Xương. Nhà xuất bản Tân Việt, 1956
Sunday, January 10, 201610:25 PM(View: 26391)
"Theo sử Trung Hoa, Vương quốc Phù Nam được thành lập từ thế kỷ 12 trước Dương lịch. Sau thời kỳ cực thịnh từ thế kỷ thứ 3 đến thứ 5, Vương quốc Phù Nam bị Chân Lạp (tức Cao Miên) xâm chiếm và tiêu diệt vào cuối thế kỷ thứ 6. Trên bản đồ, Phù Nam bị xoá hẳn tên. Đến thế kỷ thứ 17, các Quốc vương Chân Lạp nhường một phần đất cho Việt Nam để đền ơn bảo hộ ngai vàng. Từ đó, phần lớn đất Phù Nam trở thành Miền Nam Việt Nam ngày nay..." Nguyên Nhiều xuất bản, 1974
Sunday, January 10, 201610:12 PM(View: 21820)
Nhà xuất bản Phù Sa, Saigon, 1959
Sunday, January 10, 201610:02 PM(View: 22271)
Khai Trí Sài-Gòn phát hành, 1973
Sunday, January 10, 20169:29 PM(View: 17646)
1764 - 1916: Lê Văn Duyệt, Trương Đăng Quế, Trương Công Định, Lê Trung Đình, Nguyễn Suỵ. Nam Quang xuất bản, 1973
Saturday, January 9, 20162:01 PM(View: 18274)
Lịch sử cách mạng Việt Nam cận kim và các cuộc nội chiến Trung Hoa. Hồi ký của Hoàng Nam Hùng. Phạm Dật Đức biên soan. Ấn quán Hồng Phát, Cholon, 1959
Saturday, January 9, 20161:44 PM(View: 18698)
Tài liệu về cuộc tranh đấu của anh em lao động và sinh viên Việt Nam ở Pháp từ 1926 tới 1930. Nam Việt xuất bản, Saigon
Saturday, January 9, 20161:31 PM(View: 21649)
Lửa Sống xuất bản, Saigon, 1949
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss