Tìm Tên Sách
Tủ Sách Đẹp Quê Hương xuất bản, 1973
Cuốn sách này là đóng góp của bác R.S. Thành thật cảm ơn. Xuất bản trước năm 1945 (?). Đại Nam tái bản tại hải ngoại.
Xuất bản trước năm 1975. Đại Nam tái bản ở hải ngoại
Tiểu thuyết lịch sử. Thanh Xuân xuất bản, 1961
Cách Trí - Vệ Sinh Imprimerie d'Extrême-Orient, Hanoi - Haiphong, 1908
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss