Tìm Tên Sách
Sơn Quang xuất bản, 1967
Truyện hay tiền chiến. Đại Nam tái bản ở Hải Ngoại.
Nguyên tác "The Kreutzer Sonata". Bản dịch của Trần Văn Điền. Đất Sống xuất bản, 1973
1764 - 1916: Lê Văn Duyệt, Trương Đăng Quế, Trương Công Định, Lê Trung Đình, Nguyễn Suỵ. Nam Quang xuất bản, 1973
Tác giả xuất bản, 1965
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss