Tìm Tên Sách
Lửa Sống xuất bản, Saigon, 1949
Nhà In Việt Hương, Sài Gòn, 1949
Cuốn sách này là của bác R.S. gửi. Xin chân thành cảm ơn. Bản dịch của Nguyên Hùng. Tổ Hợp Gió xuất bản, 1969
Xuất bản thời tiền chiến. Tái bản bởi Đại Nam ở Hải Ngoại.
Cuốn sách này được anh DTN và TP gửi. Xin cảm ơn. Nhà Sách Khai Trí xuất bản, 1970
Cung Oán - Chinh Phụ - Tỳ Bà. Vĩnh Hưng Long Thư Quán xuất bản, Hà Nội, 1930
Cuốn sách này là đóng góp của anh DTN và TP. Xin thành thật cảm ơn. An Tiêm xuất bản, 1970
Cuốn sách này là đóng góp của bác R.S. Xin cảm ơn. Sống Mới xuất bản. 1968
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss