Tìm Tên Sách
Yên Sơn xuất bản, Hà Nội, 1953
Lửa Sống xuất bản, Saigon, 1949
Quyển e-book này được bạn Việt Anh gửi đến. Xin cảm ơn bạn. Tân Việt xuất bản, 1944?
Nhà In Việt Hương, Sài Gòn, 1949
Cuốn sách này là của bác R.S. gửi. Xin chân thành cảm ơn. Bản dịch của Nguyên Hùng. Tổ Hợp Gió xuất bản, 1969
Phổ Thông Bán Nguyệt San số 25 (?). Nhà In Tân Dân Hà Nội, 1938. Trong số này còn có truyện "Cầu Sương Điếm Cỏ" của Lưu Trọng Lư và những bài viết của các tác giả khác. Đại Nam tái bản ở hải ngoại.
Xuất bản thời tiền chiến. Tái bản bởi Đại Nam ở Hải Ngoại.
Nhà Sách Khai Trí xuất bản, 1970
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss