Tìm Tên Sách
Cánh Bằng xuất bản, 1971
--- một tài liệu lịch sử. Báo Việt Thanh xuất bản, Saigon, 1947
Thi văn và giáo lý của giáo chủ Phật Giáo Hoà Hảo: nhà cách mạng Huỳnh Phú Sổ. Ban Phổ Thông Giáo Lý Trung Ương ấn hành, 1966
Sách thiếu trang 25. Quý vị nào có trang này thì cho TSTV xin một copy. Cảm ơn. Tòng Sơn xuất bản, 1973
Nhà Xuất Bản Người Việt, Hà Nội, 1949
Việt sử - Thế giới sử - Địa lý. Đệ nhất ABCD. Đường Sáng xuất bản, 1966
Việt sử - Thế giới sử - Địa lý Việt Nam. Đệ Nhị ABCD. Đường Sáng xuất bản, Saigon, 1964
"Theo sử Trung Hoa, Vương quốc Phù Nam được thành lập từ thế kỷ 12 trước Dương lịch. Sau thời kỳ cực thịnh từ thế kỷ thứ 3 đến thứ 5, Vương quốc Phù Nam bị Chân Lạp (tức Cao Miên) xâm chiếm và tiêu diệt vào cuối thế kỷ thứ 6. Trên bản đồ, Phù Nam bị xoá hẳn tên. Đến thế kỷ thứ 17, các Quốc vương Chân Lạp nhường một phần đất cho Việt Nam để đền ơn bảo hộ ngai vàng. Từ đó, phần lớn đất Phù Nam trở thành Miền Nam Việt Nam ngày nay..." Nguyên Nhiều xuất bản, 1974
Bộ Quôc Gia Giáo Dục xuất bản, 1959
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss